A magántanuló státuszról

 

Köznevelési Törvény 2011. CXC. (2018. májusi állapot.)

 

Mi az a magántanulói státusz?

Magyarországon tankötelezettség van, nincs iskolakötelezettség, ez teszi lehetővé a magántanulói státuszt. Ha egy diák magántanulóként végzi tanulmányait, azt jelenti, hogy bár tanulói jogviszonya van egy iskolával, ott a tanórák kötelező látogatása alól fel van mentve, gyakorlatilag nem kell iskolába járnia. A magántanuló státusz indoklás nélkül választható vagy kérhető minden iskolában. A tudásról viszont számot kell adni: minden félév végén tantárgyi vizsgákat kell tenni az iskolában, bizonyítványt kell szerezni. A magántanuló gyermekek taníttatása tehát a szüleik felelőssége.

A magántanulói státusszal kapcsolatos törvények ismerete és betartása a szülők kötelessége és felelőssége. A magántanulói státusz kezdeményezése során előzetes tájékozódás ajánlott a választott helyszínen, ami szintén a szülők felelőssége.

 

A magántanulói jogviszonyt az iskola igazgatója engedélyezi (tagiskola esetén az anyaintézmény vezetője!) Az igénylésre vonatkozó nyomtatványt az intézmény adja. Jellemzően mindkét szülő aláírására szükséges a kitöltendő dokumentumokra. (Elvált szülők esetén be kell mutatni a megfelelő iratot, amely igazolja, ki a törvényes képviselő.)

Ha a gyermek státusza nem felel meg a hatályos törvényeknek (pl. nincs beiratva abban az évben, amikor a gyermek tankötelezetté válik), veszélyeztetésnek minősül, és súlyos jogi következményeket vonhat maga után (büntetőjogi felelősség, illetve Gyámhatósági eljárás akár.)

 

Továbbá lásd az alábbi törvényhelyeket (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)

 

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

 

(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

 

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

 

(6) Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.

 

22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

 

(7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos nevelési igény miatt magántanulóként tanulmányokat folytató tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

 

Mi az a magántanuló csoport?

A magántanulói csoport szervezeti formáját tekintve az otthontanulás és az akkreditált oktatási intézmények valamelyikében való tanulás között helyezkedik el. Az otthontanulók is magántanulók, taníttatásukat a szüleik maguk oldják meg. A magántanuló gyerekekből tanulócsoportok alakíthatók, így ők nem otthon, hanem kis közösségekben, együtt tanulnak. Az ilyen tanulócsoportokban sokkal egyszerűbben, hatékonyabban, tudnak gondoskodni gyermekeik oktatásáról úgy, hogy gyermekük személyre szabott oktatásban részesül, egész napos felügyeletet kap, a szülő pedig sokkal mélyebb betekintést, és partneri részvételt nyer az oktatási-nevelési folyamatba. Ki-ki akár tevőlegesen is részt vehet a tanulócsoport hétköznapjaiban.

Az ország számos területén működnek már magántanuló csoportok, részletes listájukat ezen a linken találja meg:

 

A magántanulói csoportok, egymás támogatása érdekében, és a tapasztalat-megosztás jegyében nagyobb, informális szakmai tömörülésekben segítik egymást. Az egyik legnagyobb ilyen szakmai hálózat a Resuli Tanulóközösségek Hálózata, Rózsa Ildikó vezetésével. Ha átfogó szakmai információkra kíváncsi a magántanuló csoportok működésével kapcsolatban, az alapítvány elérhetősége a következő:

 

A magántanuló csoport magántanulókból áll, akik egy befogadó intézményhez (közoktatási intézményhez) tartoznak hivatalosan, tehát ugyanúgy vizsgáznak félévkor és év végén, mint otthon tanuló társaik. Az Art Lieber befogadó intézménye egyelőre a Clonlara, mely Magyarországon is akkreditált külföldi intézmény (USA); így az Art Lieber csoport magántanulói hivatalosan egy külföldi intézményben folytatják tanulmányaikat. Ennél az iskolánál nincsenek féléves és éves vizsgák, hanem a tanulócsoport vezetője állítja ki a bizonyítványokat. A Clonlara bizonyítvány akkreditált, tehát bármilyen magyarországi közintézményben kötelesek elfogadni abban az esetben, ha a gyermek szeretne a hivatalos közoktatásba visszaintegrálódni.

A Clonlara iskoláról itt olvashat bővebben: www.clonlara.org / www.clonlara.hu

 

 

A magántanuló státusszal járó jogok és kötelességek:

A magántanuló jogai:

46. § (6) A tanuló joga különösen, hogy

l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését,

m) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról,

n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe,

 

55. §

(2) A magántanulót - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

 

(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.

 

56/A. §282 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvényben, továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek.

 

57. § (1)283 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha - az e bekezdésben foglalt kivétellel - az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az egyéni előrehaladású nevelésben és oktatásban részt vevő tanuló esetében az előírt tanulmányi követelményeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott évfolyam végéig kell teljesíteni.

 

(3) A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

 

A szülő kötelessége és jogai:

42.

72. § (5) A szülő joga különösen, hogy

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.

 

 

vissza a főoldalra

Jelentkezés

 

Adataidat bizalmasan kezeljük, kizárólag a kapcsolattartás felvétele szempontjából relevánsak, ennek megtörténte után töröljük őket rendszertartásunkból.

 

Submitting Form...The server encountered an error.Form received.

 

Art Lieber központ

6098 Tass,

Határköz utca 1.